Fiziksel ve Kimyasal Değişimlerde Bağ Enerjileri

Fiziksel değişim örnekleri

Sadece fiziksel özelliklerin değişmesi ile gerçekleşen olaylara fiziksel değişim denir. Bütün hâl değişim olayları, parçalanma, kırılma gibi değişimler fiziksel değişimdir. Maddenin katı hâlden sıvı hâle geçmesi fiziksel bir değişimdir. Bir parça kâğıdın yırtılması, camın parçalanması, mumun erimesi gibi olaylar sadece fiziksel özelliklerin değiştiği fiziksel değişimdir. Aşağıdaki tabloda her biri fiziksel bir değişim olan hâl değişim … Devamını oku…

Hidrojen Bağı Nedir?

4A, 5A, 6A ve 7A grubu elementleri hidrojenli bileşiklerinin kaynama noktaları

Hidrojen atomunun azot (N), oksijen (O) veya flor (F) gibi elektronegatifliği yüksek atomlar ile oluşturduğu moleküller arasında oluşan polar etkileşime özel olarak hidrojen bağı denir. Hidrojen bağı polar bir etkileşim olmasına karşın dipol – dipol etkileşimine göre daha kuvvetli olduğu için ayrıca hidrojen bağı olarak tanımlanır. H2 O, NH3 ve HF gibi bileşik moleküllerinde bulunan … Devamını oku…

London Kuvvetleri Nedir, Ne Demektir?

Geçici dipoller sonucunda oluşan London kuvvetleri

İndüklenmiş dipol – indüklenmiş dipol etkileşimleri London kuvvetleri olarak bilinir. Asal gazlar ve apolar yapılı kovalent moleküllerin katı veya sıvı hâllerinde geçici dipoller oluşur. Oluşan bu geçici dipoller arasında oluşan çekim kuvvetlerine London kuvvetleri denir. Asal gazlarda ve apolar kovalent moleküllerde elektron yoğunluğu arttıkça yoğun fazlarda geçici dipollerin oluşması daha kolay olur. Bunun için asal … Devamını oku…

İyon-Dipol Etkileşimleri

H2 O molekülü ile yemek tuzundaki Na+ ve CI– iyonları arasında oluşan iyon-dipol etkileşimleri

Polar kovalent karakterdeki kalıcı dipoller ile iyonik bir bileşikten gelen iyonlar arasında oluşan çekim kuvvetleri iyon – dipol etkileşimleridir. Moleküldeki pozitif kutup ile negatif yüklü iyonlar ve moleküldeki negatif kutup ile pozitif yüklü iyonlar arasında oluşan çekim kuvvetidir. Yemek tuzu (NaCl) iyonik bir bileşiktir ve suda iyonlarına ayrışarak çözünür. Bu çözünme sonucunda pozitif yüklü sodyum … Devamını oku…

Dipol-Dipol Etkileşimleri

Polar kovalent moleküllerde oluşan dipol-dipol etkileşimleri

Polar yapılı moleküllerde, molekülün zıt kutupları arasında oluşan elektrostatik çekim kuvveti dipol-dipol etkileşimidir. H2 O, H2 S, NH3 , HCl, HCN, PH3 gibi polar karakterli kovalent moleküllerde dipol-dipol etkileşimi görülür. Bir moleküldeki polarlık ne kadar fazla ise diğer moleküllerle arasında oluşan dipol-dipol etkileşimi o kadar büyük olur. Dipol-dipol etkileşiminin artması ile bileşiğin erime veya kaynama … Devamını oku…

Van Der Waals Kuvvetleri

Apolar yapılı türlerin Lewis yapıları

Zayıf etkileşimlerde hidrojen bağlarının dışındaki bütün çekim kuvvetleri van der Waals kuvvetleri olarak tanımlanır. Bu etkileşimlerin anlaşılmasında dipol teriminin önemi büyüktür. Her kimyasal türün yapısında pozitif ve negatif yükler vardır. Bu yükler birbirine eşit değilse bu tür iyondur. Türün yapısındaki yükler eşit ise tür dışarıya karşı yüksüzdür. Bir türün yüksüz olması yapısındaki pozitif ve negatif … Devamını oku…

Zayıf ve Güçlü Etkileşimlerde Bağ Enerjisi

Zayıf etkileşimlerin sınıflandırılması

Atomlar arası çekim kuvvetleri güçlü etkileşimler, moleküller arası çekim kuvvetleri ise zayıf etkileşimlerdir. Zayıf etkileşimlerin tamamının maddenin katı ve sıvı hâllerinde (yoğun hâller) geçerli olduğu kabul edilir. Maddenin gaz hâlinde tanecikler arası uzaklık çok fazla olduğu için zayıf etkileşimler ihmal edilir. Zayıf etkileşimler moleküller arası etkileşim olarak tanımlansa da asal gazların yoğun hâllerinde de görülür. … Devamını oku…

Metalik Bağ Nedir?

Magnezyum metalinde katyonlar etrafında dolaşan değerlik elektronları

Metal katyonları ile elektron denizi arasındaki çekim kuvvetlerine metalik bağ denir. Negatif yüklü değerlik elektronlarının oluşturduğu elektron denizi metal katyonlarını bir arada tutar. Metaldeki pozitif ve negatif yük sayıları eşittir. Periyodik sistemde genellikle sol ve orta tarafta bulunan metallerin atom yarıçapları ametallere göre büyük ve elektron verme yatkınlıkları yüksektir. Metal atomlarında son enerji düzeyinde bulunan … Devamını oku…

Kovalent Bağlı Bileşiklerin Sistematik Adlandırılması

Bazı bileşiklerin kendi sınıflarında geçerli olan sisteme göre yapılmış sistematik adlandırılmaları

Ametal-ametal veya yarı metal-ametal bileşikleri moleküler yapıdadır ve bu bileşikler aşağıdaki kurallara göre adlandırılır: Elementlerin adlarının okunuşları bileşik formülündeki sırasına göre birinci ve ikinci element olması dikkate alınarak aşağıdaki tabloda verilmiştir. Elementlerin atom sayıları Yunanca ön ekler ile belirtilir. Aşağıdaki tabloda atom sayıları için kullanılan ön ekler verilmiştir. Birinci elementin atom sayısı ön eki ile … Devamını oku…

Kovalent Bağ Nedir, Kovalent Bağın Özellikleri Nelerdir?

Kovalent Bağ

İki tane ametal atomu arasında elektronların ortaklaşa kullanılması ile oluşan çekim kuvvetine kovalent bağ denir. Ortaklaşa kullanılan elektron sayısı en az ikidir. Bir çift elektronun iki ametal atomu tarafından ortaklaşa kullanılması ile tekli kovalent bağ, iki çift elektron ortaklaşa kullanıldığında ikili kovalent bağ, üç çift elektron ortaklaşa kullanıldığında ise üçlü kovalent bağ oluşur. İkili ve … Devamını oku…